Převodník PA 144

Multi-metr s vestavěným podružným elektroměrem, široká nabídka možností dálkového odečtu.

Převodník PA 144 je navržen pro dálkové sledování spotřeby elektrické energie a dalších elektrických veličin. Je určen pro instalaci na DIN lištu v průmyslovém prostředí i pro např. kancelářské prostory. Typickou aplikací může být sledování a jednoduché řízení procesů v automatizaci, oblast řízení moderních budov (energetický management), dálkový dohled na infrastrukturu a nebo optimalizace odběru el. energie. 

Varianty komunikačních  portů a vstupy nebo výstupy lze rozšiřovat přídavnými moduly. Tak je možné doplnit například port pro Etherent, USB, WiFi nebo ZigBee. Převodník standardně podporuje protokol ModBus. Nabízí teké variantu s rozhraním a protokolem M-Bus a je proto ideálním zdrojem aktuálních dat pro každý moderní systém, monitorující spotřebu a kvalitu el. energie. Je samozřejmě také podporován aplikací ENVIS.

V rozsáhlejších systémech pro automatizaci jej lze snadno kombinovat s přístroji SMC 144 a SMD 118.

 

 1. Vlastnosti
 2. Ke stažení
 3. Typy a příslušenství
 4. Software
 5. Firmwarové moduly

PA 144  - vzdálený senzor/převodník a elektroměr: měří energii čtyřkvadrantně (kWh a KVArh) a další aktuální hodnoty elektrických veličin (frekvence, napětí a proudy včetně THD a harmonických, výkony a účiník atd). Takto získaná data předává po komunikační lince nadřazenému řídícímu systému. Může ovládat programovatelný výstup a lze jej použít k jednoduchým řidícím úlohám. V případě potřeby jej lze rozšířit na plnohodnotný analyzátor a data-logger SMC 144.

 

Připojení a měření

 • čtyři nezávislé napěťové vstupy měřené vůči nulovému vstupu
 • čtyři průvlekové (varianta P) nebo dělené (varianta S) proudové senzory s nominálním proudem volitelným v rozmezí 5 až 600 A
 • dva digitální vstupy (varianta D)
 • jedno relé nebo pulzní výstup (varianta R resp. varianta I)
 • funkce mohou být rozšířeny pomocí externích V/V modulů (s firmwarovým modulem Modbus Master)
 • napájení:
  • pomocné napětí 75 - 510 Vstř nebo 80-350 Vss (varianta N)
  • nízké pomocné napětí 24-48 Vstř nebo 20-75 Vss (varianta L)
 • 128 vzorků na periodu, napěťové a proudové vstupy jsou odečítány nepřetržitě bez prodlev, mezer a výpadků
 • výpočet harmonických napětí a proudů do řádu 63
 • vyhodnocení všech běžně měřených jedno- a třífázových veličin jako např. výkony (činný, jalový, zdánlivý, deformační a fundamentální činný a jalový výkon), účinník, harmonické a THD proudů a napětí

Přenos a vyhodnocování dat

 • pro přenos dat, nastavování přístroje a upgrade firmwaru je využito komunikační rozhraní RS-485 nebo Ethernet (varianta E)
 • podpora protokolů ModBus a KMB long(ENVIS)
 • volitelně rozšiřující modul pro M-Bus
 • vizualizační software ENVIS a konfigurační aplikace ENVIS.Daq

Příklad typického zapojení a mechanické rozměry

Typické zapojení měřicího přístroje PA 144 a jeho mechanické rozměry.

Typické zapojení: Měření proudů je řešeno netradičně vestavěnými průvlekovými nebo rozevíratelnými proudovými vstupy pro přímé měření 5A až 600A, což snižuje celkové náklady na měření.

Značení variant PA 144

Ordering codes for PA 144

Mechanické parametry proudových sond dle typu

Ordering codes for PA 144

Aplikace ENVIS umožňuje základní obsluhu přístrojů SMV, SMP a SMPQ z PC - aktualizaci firmware, nastavení přístroje, dohled a stahování archivních dat pro následné vyhodnocení. ENVIS je v základní verzi k dispozici ke všem těmto podporovaným přístrojům zdarma.

Typická instalace aplikace ENVIS

S pomocí systémové služby ENVIS.Online lze vytvořit komplexní systém monitoringu spotřeby energie a spolehlivosti její dodávky. Tento systém prostřednictvím například emailu, SMS či SNMP protokolu informuje klíčové účastníky o nestandardních situacích či jim zasílá pravidelné reporty.

Přídavné nadstavbové moduly pak mohou doplnit další pokročilé funkce pro export/import dat, automatizované zpracování a vyhodnocení a jiné pokročilé funkce.

Typická instalace aplikace ENVIS

Voltage and power event cycle data logger module.

Volitelné rošiřující moduly

 • Modul PQ-S, PQ-A: analyzátory SMY 133, SMC 133/144 a ARTIQ s modulem PQ měří kvalitu napětí dle EN 50160. Do běžného přístroje doplní měření flickeru, meziharmonických a napěťových událostí.
 • Modul GO: přístroje SMC, SMY, SMZ a ARTIQ mohou být prostřednictvím modulu general oscillograms doplněny o rozšířené měření a záznam přechodových jevů - záznam oscilogramů napětí a proudů do paměti přístroje.
 • Modul HDO: k analyzátorům SMV, SMP, SMVQ a SMPQ lze objednat doplňkový modul měření, záznamu a vyhodnocení signálu HDO.
 • Modul MM: Modbus master v podporovaných přístrojích s pamětí aktivuje možnost záznamu dat (datalogger) z podřízených Modbus přístrojů - lze tak například zaznamenávat informace o chodu kompenzace z přístrojů NOVAR a nebo archivovat odečty elektroměrů, průtokoměrů a jiných senzorů.
 • Modul Sampler: speciální modul pro přímý přenos měřených veličin do nadřízeného systému.
 • Modul ES: v přístrojích s Ethernetem a alespoň jednou další komunikační linkou lze aktivací Ethernet-to-Serial modulu povolit přenos komunikace mezi rozhraními.
 • Modul VE: k analyzátorům SMV a SMP lze objednat rozšiřující programový modul pro vyhodnocování napěťových událostí (v SMVQ a SMPQ je tento modul obsažen).
 • Viz. také: panelové měřicí přístroje, přenosné analyzátory kvalitysoftware pro zpracování dat.